تبلیغات
. - پیام های مخفی در تریلر بازی Assassin's Creed Revelation
نظر فراموش نشه

پیام های مخفی در تریلر بازی Assassin's Creed Revelation

سه شنبه 31 خرداد 1390 11:01 ب.ظ

نویسنده : علی احمدی

چندی است که دو کاربر با نام های "WastingMyTIM3" و "twenty_glyphs" در فروم رسمی یوبی سافت ، دست به ترجمه کد هایی که در انتهای تریلر in-game و تریلر Black room که دسموند در آن حضور دارد را زده اند و آن ها را به شکل عجیبی ترجمه کرده اند :
ادامه مطلب...
source\S17.anima.06102001.SVJlbWVtYmVy => IRemember
source\S17.anima.21032002.QmxhY2tIaWxscw== => BlackHills
source\S17.anima.16030002.V29vZFNtb2tl => WoodSmoke
source\S17.anima.08212002.TW90aGVyU2Fk => MotherSad
source\S17.anima.08212002.RmF0aGVyTWFk => FatherMad
source\S17.anima.22072002.Tm90aGluZ0lzVHJ1ZQ== => NothingIsTrue
source\S17.anima.22072002.RXZlcnl0aGluZ0lzUGVybWl0 dGVk => EverythingIsPermitted
source\S17.anima.04022003.Qm9yZWRPZldhclN0b3JpZXM= => BoredOfWarStories
source\S17.anima.30082003.UGFpbktpbGxlcnM= => PainKillers
source\S17.anima.23082003.RmFjZXNJblN0b25l => FacesInStone
source\S17.anima.16082003.RXNjYXBl => Escape
source\S17.anima.23082003.V2hhdElzVGhpc1BsYWNl => WhatIsThisPlace
source\S17.anima.16052003.Q2hpY2Fnb0dpcmxz => ChicagoGirls
source\S17.anima.27082003.Tm90RmFyRW5vdWdo => NotFarEnough
source\S17.anima.14082004.MTJUbzY= => 12To6
source\S17.anima.11032004.VGhleVdpbGxGaW5kTWU= => TheyWillFindMe
source\S17.anima.03032005.SnVzdEFDdWx0!Q== => JustACult
source\S17.anima.16082005.V0hFUkVBUkVZT1Uh => WHEREAREYOU!
source\S17.anima.16082008.U29NdWNoTm9pc2U= => SoMuchNoise
source\S17.anima.12062008.Q0FMTEhPTUUh => CALLHOME!
source\S17.anima.16022009.VGhlRXZlcnl0aGluZ0NpdHk= => TheEverythingCity
source\S17.anima.04022011.SnVzdEFkZEdpbg== => JustAddGin
source\S17.anima.17092011.VGhlSk1a => TheJMZ
source\S16.anima.08082012.SSBBbSBOb3QgQWxpdmU= => I Am Not Alive
source\S17.anima.09082012.QmFkV2VhdGhlcg== => BadWeather
source\S17.anima.10082012.TmluZVllYXJzQWxvbmU= => NineYearsAlone
source\S17.anima.17092012.QXJlWW91RGVzbW9uZE1pbGVz Pw== => AreYouDesmondMiles?
source\S17.anima.19092012.QmFzdGFyZHMh => Bastards!

در این بین نکته جالب این است که در کد پنجمی از پایین، S16 ( احتمالاً Subject 16 ) است و جمله مربوط هم I am not Alive است که اشاره ای به اچیومنت/تروفی نسخه Brotherhood یعنی .. .- -- .- .-.. .. ...- . که به صورت پیام مورس نوشته شده است و به جمله I am Alive ترجمه می شود.

هم چنین اعدادی که در آخر کد ها نمایش داده می شوند ، به صورت هگزادسیمال ( Hexadecimal ) به این شکل ترجمه می شوند :


"Three lives toiled. Three lives lost. Three messages delivered: the greeting, the warning, the revelation."
" سه زندگی ( نفر ) زحمت کشیدند . سه زندگی از بین رفتند . سه پیام را رساندند : سلام ، هشدار ، الهام"

طبق نسخه دوم ، منظور از Minerva ، Greeting و طبق نسخه Brotherhood منظور از Juno ، Warning است. هنوز معلوم نیست که منظور از Revelation چه کسی است .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -